Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại ngày 27/9/2015

Ngày đăng: 10:37 30-09-2015 | 1129 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

NGHỊ ĐỊNH

Về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014;  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại bao gồm:

1. Nguyên tắc, tiêu chí thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

3. Trách nhiệm của các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

4. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Nhà nước đối với các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với

1. Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại về hàng hóa, dịch vụ, hoặc tại địa bàn thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định tại Nghị định này;

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là việc Nhà nước độc quyền thực hiện một hoặc nhiều hoạt động thương mại chỉ thông qua các cơ quan nhà nước, hoặc các doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước giao.

2. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Ngày nhập

30/09/2015

Đã xem

1129 lượt xem

Dự thảo Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại ngày 17/9/2015

Ngày nhập

30/09/2015

Đã xem

1129 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Ngày nhập

30/09/2015

Đã xem

1129 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com