Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày đăng: 10:36 07-10-2016 | 3508 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Điều kiện cấp và thủ tục hành chính đối với các loại Giấy chứng nhận và giấy phép; thời gian hoạt động của Đai lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng; trách nhiệm của các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/10/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo cung cấp dịch vụ

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Thẩm định DT sửa đổi, bổ sung NĐ 72/2013/ND-CP

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

ND sửa đổi, bổ sung một số điều ND 72/2013/ND-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Modun kỹ năng biên tập trang TTDT

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Giấy chứng nhận, đơn đề nghị khác

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Tờ trình về việc ban hành, sửa đổi ND 72/2013/ND-CP

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăn ký, duy trì tên miền.vn

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

3508 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com