Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày đăng: 17:13 18-11-2013 | 1807 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

NGHỊ ĐỊNH

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Chính phủ ban hành Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.       Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2.       Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 3.       Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.  Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Cạnh tranh.

2.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3.  Phương thức kinh doanh đa cấp là phương thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động bán hàng của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

4.  Người tham gia bán hàng đa cấp là người đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

5.  Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là thỏa thuận xác lập mối quan hệ giữa người tham gia bán hàng đa cấp và doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

6.  Hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác là lợi ích mà người tham gia bán hàng đa cấp nhận được từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào.

7.  Quy tắc hoạt động là bộ quy tắc được doanh nghiệp bán hàng đa cấp xây dựng và áp dụng để điều chỉnh hành vi, quyền và nghĩa vụ của người tham gia bán hàng đa cấp.

8.  Chương trình trả thưởng là hệ thống được sử dụng để tính toán hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng chủ yếu từ thu nhập của hoạt động bán hàng.

9.  Chương trình đào tạo là chương trình được doanh nghiệp bán hàng đa cấp xây dựng để đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

b) Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp;

c) Thông tin về doanh nghiệp, Quy tắc hoạt động và Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

d) Các kỹ năng cơ bản để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp.

10.  Mô hình kim tự tháp là mô hình được xây dựng theo phương thức kinh doanh đa cấp, trong đó thu nhập của người tham gia chủ yếu xuất phát từ:

a) Việc tuyển dụng người tham gia mới.

b) Việc gia hạn hợp đồng của người đã tham gia.

c) Phí, tiền đặt cọc hoặc khoản đầu tư của người tham gia trong mạng lưới.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định Quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

18/11/2013

Đã xem

1807 lượt xem

Bản giải trình về Dự thảo Quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

18/11/2013

Đã xem

1807 lượt xem

Bản báo cáo Dự thảo Quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

18/11/2013

Đã xem

1807 lượt xem

Dự thảo tờ trình Chính phủ về Dự thảo Quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

18/11/2013

Đã xem

1807 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo Quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

18/11/2013

Đã xem

1807 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com