Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT THƯƠNG MẠI

Ngày đăng: 22:54 11-06-2006 | 1669 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A, N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

_____

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Luật số      /      /QH11

 Dự thảo 8

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa XI, kỳ họp thứ .. .
(Từ ngày .. tháng .. đến ngày .. tháng .. năm .. ..)
___________ 


LUẬT THƯƠNG MẠI
____________

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá 10, kỳ họp thứ 10;
 
Luật này quy định hoạt động thương mại tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  
 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình Quốc hội ngày 05.10.2004 về Dự thảo 8 Luật Thương mại

Ngày nhập

11/06/2006

Đã xem

1669 lượt xem

Dự thảo 8 Luật Thương mại file DPF

Ngày nhập

11/06/2006

Đã xem

1669 lượt xem

Dự thảo 8 Luật Thương mại file DOC

Ngày nhập

11/06/2006

Đã xem

1669 lượt xem

Tờ trình Quốc hội ngày 05.10.2004 về Dự thảo 8 Luật Thương mại file PDF

Ngày nhập

11/06/2006

Đã xem

1669 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo 6 Luật Thương mại file PDF

Ngày nhập

11/06/2006

Đã xem

1669 lượt xem

Bản so sánh dự thảo 6 với Luật Thương mại 1997 PDF

Ngày nhập

11/06/2006

Đã xem

1669 lượt xem

Dự thảo 6 Luật Thương mại file DOC

Ngày nhập

11/06/2006

Đã xem

1669 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com