Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU (SỬA DỔI)

Ngày đăng: 13:34 30-03-2016 | 1858 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI

 


Luật số    /2016/QH13

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      

Dự thảo ngày 17/3/2016

 

LUẬT

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

          Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Quốc hội ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thời hạn nộp thuế và thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

3. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Hàng hoá quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

b) Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;

c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

d) Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu. 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phiên bản 3.2016

Ngày nhập

30/03/2016

Đã xem

1858 lượt xem

Báo cáo giải trình Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 3.2016

Ngày nhập

30/03/2016

Đã xem

1858 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com