Theo dõi (1)

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC 4 LUẬT ĐẦU TƯ VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Ngày đăng: 16:25 01-11-2016 | 2485 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Luật số:      /2016/QH14

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

LUẬT SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG

PHỤ LỤC 4
LUẬT ĐẦU TƯ về DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Căn
cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc
hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều 1

Thay
thế Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban
hành kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 bằng Phụ lục ban hành kèm theo Luật này.

Điều 2

Luật này có
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày … tháng … năm 2016.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

SaveSave

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Bản tổng hợp danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được sửa đổi, bổ sung

Ngày nhập

01/11/2016

Đã xem

2485 lượt xem

Bản giải trình danh mục

Ngày nhập

01/11/2016

Đã xem

2485 lượt xem

Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về danh mục

Ngày nhập

01/11/2016

Đã xem

2485 lượt xem

Danh mục hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày nhập

01/11/2016

Đã xem

2485 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày nhập

01/11/2016

Đã xem

2485 lượt xem

Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày nhập

01/11/2016

Đã xem

2485 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com