DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC LUẬT VỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Ngày đăng: 17:12 07-09-2016 | 853 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Toàn văn tài liệu vui lòng xem file đính kèm.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh và đề xuất phương án hoàn thiện.

Ngày nhập

07/09/2016

Đã xem

853 lượt xem

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh

Ngày nhập

07/09/2016

Đã xem

853 lượt xem

Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan về Dự án Luật.

Ngày nhập

07/09/2016

Đã xem

853 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Dự án Luật

Ngày nhập

07/09/2016

Đã xem

853 lượt xem

Hiệp hội Cao su góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh

Ngày nhập

07/09/2016

Đã xem

853 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh

Ngày nhập

07/09/2016

Đã xem

853 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật.

Ngày nhập

07/09/2016

Đã xem

853 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com