Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT QUẢNG CÁO

Ngày đăng: 15:37 02-04-2009 | 1367 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:       /2009/QH12
 

D Ự TH O L N 5
 

Hà Nội, ngày        tháng          năm 2009 

      LUẬT QUẢNG CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quảng cáo. 
 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

2. Những hoạt động thông tin về chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quảng cáo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quảng cáo

Phương án 1: Quảng cáo là giới thiệu đến công chúng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ( bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời).

Phương án 2: Quảng cáo là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình.

2. Hoạt động quảng cáo là việc thực hiện chiến lược tiếp thị, xúc tiến quảng cáo, tư vấn quảng cáo, thực hiện ý tưởng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.

3. Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân đưa các sản phẩm quảng cáo đến công chúng thông qua các phương tiện quảng cáo.

4. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của hoạt động quảng cáo khi được người quảng cáo thuê cung cấp các dịch vụ từ thiết kế đến phát hành quảng cáo.

5. Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân tự mình hoặc thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo đưa thông tin về hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ của mình đến công chúng.

6. Thời lượng quảng cáo là lượng thời gian phát sóng các sản phẩm quảng cáo trong một chương trình phát thanh, truyền hình.

7. Diện tích quảng cáo là phần diện tích thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in, báo điện tử; trang tin điện tử, xuất bản phẩm, trên bảng quảng cáo, phương tiện giao thông và các hình thức tương tự.

8. Chương trình chuyên quảng cáo là lượng thời gian phát sóng liên tục quá 10 phút cho các sản phẩm quảng cáo trong một chương trình phát thanh, truyền hình.

9. Chương trình quảng cáo bổ sung đối với các chương trình truyền hình là các chương trình chỉ có hình ảnh, không có âm thanh được phát cùng thời điểm, trên cùng khuôn hình với chương trình chính đã thông báo trên lịch phát sóng

10. Sản phẩm quảng cáo là hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng được sắp xếp nhằm thể hiện nội dung quảng cáo thông qua các phương tiện kỹ thuật như phim, ma-két quảng cáo và các hình thức tương tự.

11. Bảng quảng cáo là phương tiện để thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên nhiều chất liệu và kích thước khác nhau. Bảng quảng cáo bao gồm: Bảng, pa nô, hộp đèn.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo 5 Luật Quảng cáo

Ngày nhập

02/04/2009

Đã xem

1367 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com