Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3335 Dự thảo
5578 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Xây dựng

Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 29/2007/QĐ-BXD NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG…

Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   Số /2009/NĐ-CP ----------------------------------------.                                                                                                             Hà Nội, ngày tháng năm 2009 (Chữ…