Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2860 Dự thảo
5328 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Tài chính

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (DỰ THẢO THÁNG 10.2014 TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QH)

LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.Điều 1.Sửa đổi,…