Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2831 Dự thảo
5317 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn…

Dự thảo Quyết định của TTg Chính phủ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về…