Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

Dự thảo
5033 Ý kiến VCCI

Hồ sơ lưu trữ

Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM   Số:                         /PTM-PC Vv góp ý về đơn giản hóa TTHC đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc…

Dự thảo Thông tư Quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

THÔNG TƯ Quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác                                                     tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô Căn cứ Luật Giao thông đường…