Theo dõi (0)

THÔNG TƯ Hướng dẫn xử lý việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng

Ngày đăng: 10:47 23-06-2014 | 1155 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xử lý việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng

 _______________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định về xử lý việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về xử lý việc cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1.      Tổ chức tín dụng cổ phần có cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).

2.      Cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần  của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định. Người có liên quan của cổ đông là các đối tượng quy định tại khoản 27, khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và văn bản pháp luật có liên quan.

3.      Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần vượt mức giới hạn theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

4.      Các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam và hướng dẫn tại Thông tư này.

5.      Cổ đông Nhà nước sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương án tái cơ cấu và phương án cổ phần hóa tổ chức tín dụng đó được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6.      Cổ đông thực hiện góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng đó theo phương án thoái vốn (nếu có) được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Bản giải trình

Ngày nhập

23/06/2014

Đã xem

1155 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn

Ngày nhập

23/06/2014

Đã xem

1155 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com