Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày đăng: 09:30 25-09-2017 | 15641 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường.,

Phạm vi điều chỉnh

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; quản lý và cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quản lý chất thải và phế liệu; hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Phụ lục sửa đổi các phụ lục các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Ngày nhập

25/09/2017

Đã xem

15641 lượt xem

Tờ trình Về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Ngày nhập

25/09/2017

Đã xem

15641 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghi định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Ngày nhập

25/09/2017

Đã xem

15641 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com