Theo dõi (1)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 09:32 24-11-2017 | 10221 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, biểu khung thuế, thời điểm tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế và khấu trừ thuế bảo vệ môi trường

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Tờ trình

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

10221 lượt xem

Dự thảo Luật

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

10221 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com