Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Ngày đăng: 11:14 18-10-2017 | 1003 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch,

Phạm vi điều chỉnh

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Tóm lược dự thảo

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số: /2017/TT-BTC Hà Nội, ngày tháng năm 2017
   

THÔNG TƯ

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm

định, công nhận hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn

phục vụ khách du lịch

 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

  1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  1. a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;
  2. b) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch và cơ quan kinh doanh dịch vụ du lịch quy định tại Luật du lịch;
  3. c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Điều 2. Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch tại Việt Nam khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định tại Luật du lịch và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật du lịch phải nộp phí thẩm định, công nhận hạng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thu phí

Tổng cục Du lịch, Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh là tổ chức thu phí.

…..

 

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

18/10/2017

Đã xem

1003 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com