Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư quy định "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ".

Ngày đăng: 14:26 26-02-2014 | 1196 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TƯ

Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”


Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số     /2014/NĐ-CP ngày    tháng   năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2014.

2. Bãi bỏ các văn bản trước đây trái với quy định tại Thông tư này .

Điều 4. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành việc thanh lý hợp đồng.

Điều 5.

1. Vụ Pháp chế hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ".

Ngày nhập

26/02/2014

Đã xem

1196 lượt xem

Mẫu hợp đồng của Dự thảo Thông tư quy định "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ".

Ngày nhập

26/02/2014

Đã xem

1196 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com