Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (phiên bản tháng 11/2015)

Ngày đăng: 16:20 30-11-2015 | 1677 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Dự thảo 2

 

Số:/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày
tháng     năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi,thu hồi tên miềnvi phạm

 pháp luật về sở hữu trí tuệ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn
cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005được sửa đổi, bổ
sung năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị
định
số 99/2013/NĐ-CP
ngày 29
tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị
định
số 131/2013/NĐ-CP
ngày
16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về
quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Căn
cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền
thông;

Căn
cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày
26 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và công nghệ;

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn
trình
tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miềnvi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
.

CHƯƠNG
I

QUY
ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng
dẫn về trình tự, thủ tụcthay đổi và thu hồi tên miềntrong các trường hợp:

 1. Vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo quy
định tại một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sau đây
gọi tắt là Nghị định số 99/2013/NĐ-CP).

2. Vi phạm pháp luật về sở hữu
trí tuệ theo quy định tại một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên
quan (sau đây gọi tắt là Nghị định số 131/2013/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này được
áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền “.vn” có
hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ; các cơ
quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ; Trung
tâm Internet Việt Nam và các Nhà đăng ký tên miền  “.vn”.

          Điều 3. Nguyên tắc chung

          1. Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí
tuệ có áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền,thu
hồi tên miền phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các
quy định pháp luật về công nghệ thông tin, về tài nguyên viễn thông cũng như việc
giải quyết tranh chấp tên miền “.vn”, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”
được quy định tại Luật Công nghệ thông tin và Luật Viễn thông.

2. Việc buộc thay đổi thông
tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về
sở hữu trí tuệ sẽ được xem xét, áp dụng trong trường hợp chủ thểsử dụng tên miền
“.vn” (sau đây gọi tắt là chủ thể tên miền “.vn”) có các hành vi vi phạm về nội
dung thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử
đi kèm theo tên miền.

CHƯƠNG
II

CĂN CỨ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ ĐIỀU KHOẢN
PHỐI HỢP XỬ LÝ  TÊN MIỀN  “.VN” VI PHẠM

Điều 4. Căn cứ xác định tên miền “.vn”vi phạm pháp luật
sở hữu trí tuệ

               Căn cứ xác định hành vi đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”
vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về
sở hữu trí tuệ, quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quy định của
pháp luật về tài nguyênviễn thông; do cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ kết luận hoặc quyết định.

               Điều
5. Căn cứ áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”

               Chủ thể tên miền phải thay đổi thông tin tên miền khi
nội dung trang tin điện tử sử dụng tên miền “.vn” có chứa các thông tin lợi dụng
uy tín, danh tiếng hoặc làm thiệthại đếnuy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên
thương mại, chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác giả, tác phẩmcủa người khác đã được bảo
hộ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

               Điều
6. Căn cứ áp dụng biện pháp buộc chủ thể tên miền phải trả lại tên miền “.vn”

Chủ thể tên miền buộc phải trả lại tên miền ”.vn” khi chủ sở hữu
nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lýđưa ra các bằng chứng chứng minh chủ
thể tên miền vi phạm pháp luật về sở hữucông nghiệp, bao gồm đầy đủ 03 yếu tố sau:

1.
Tên
miền “.vn” trùng hoặc tương tựđến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu,
tên thương mại, hoặc chỉ dẫn địa lý
mà chủ sở hữunhãn hiệu, tên thương mại, hoặc chỉ dẫn địa
lýlà người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;

2.
Chủ thể tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp  đối với nhãn hiệu, tên thương
mại chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

3. Nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn”
có chứa các thông tin lợi dụng uy tín, danh tiếng hoặc làm thiệthại đếnuy tín,
danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn
địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấu sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Điều 7. Căn cứ thực hiện thu hồi tên miền “.vn”

          1. Chủ thể tên miền có các hành vi vi
phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ bị áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn” (điều chỉnh hoặc
xóa bỏ nội dung thông tin vi phạm trên trang thông tin điện tửsử dụng tên miền “.vn”
(theo quy định tại Điều 5)) hoặc bị buộc phải trả lại tên miền “.vn”(theo quy định
tại Điều 6) mà không chấp hành thực hiện sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày
cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực thi hành,
tên miềnsẽ bị buộc phải thu hồi.

2. Chủ thể tên miền có các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả,
quyền liên quan trên trang thông tin
điện tử đi kèm theo tên miền “.vn”, đã bị Thanh tra
Thông tin và Truyền thông tạm ngừng hoạt động của tên miềnnhưng vẫn tái phạm.

Điều 8.
Phối hợp xử lý vi phạm

1.
Thanh tra Thông
tin và Truyền thông là đầu mối xử lý các hành vi sử dụng tên miền “.vn” vi phạm
pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2.
Đối với các hành
vi sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp, Thanh tra Khoa học và Công nghệ xem xét và phối
hợp với Thanh tra Thông tin và Truyền thông để
cùng thống nhất, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật hiện
hành.

3.
Đối với các trường hợp buộc chủ thể tên miềnphải trả lại tên miền “vn” thì
sau khi thống nhất với Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Khoa học
và Công nghệ ra quyết định xử phạt hành chính có nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả là
buộc trả lại tên miền.

4.
Trường hợp các bên không thống nhất về phương án xử lý vụ việc thì cơ
quan nào chủ trì giải quyết sẽ quyết định và chịu trách nhiệm đối với kết luận
của mình.

CHƯƠNG
III

TRÌNH
TỰ,THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN,  TRẢ LẠI TÊN MIỀN VÀ THU HỒI TÊN MIỀN “.VN” VI
PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 9.
Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền “.vn”

1. Trường hợp Thanh tra Khoa học và Công nghệ ra quyết
định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định có áp dụng biện pháp khắc phục hậu
quả là buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”,quyết định xử phạt được gửi đến chủ thể tên miền, Thanh tra Bộ Thông tin và
Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam và Nhà đăng ký quản lý tên miền.

2. Trong vòng 30 ngày kể từ
ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể tên miền
phải điều chỉnh hoặc xóa bỏ nội dung thông tin vi phạm đăng tải trêntrang thông
tin điện tửđi kèm theo tên miền.

3. Chủ thể tên miền có báo
cáo bằng văn bản gửi Thanh tra Khoa học
và Công nghệ, Trung tâm Internet Việt Nam
và Nhà đăng ký quản lý tên miền về việc
đã điều chỉnh hoặc xóa bỏ nội dung thông tin vi phạm trên trang thông
tin điện tửđi kèm theo tên miền.

4. Quá thời hạn 30 ngày kể từ
ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp có hiệu lực
thi hành, nếu chủ thể tên miền không điều chỉnh hoặc xóa bỏ nội dung thông tin vi
phạm trên trang thông tin điện tửđi kèm theo tên miềntheo quyết định xử phạt và
không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Khoản 3 Điều này thì Thanh tra Khoa học và Công nghệ gửi văn bản đề
nghị Bộ Thông tin và Truyền
thông (Thanh tra Bộ) thu hồi tên miền.

Điều 10.
Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”

1. Sau khi thống nhất với
Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Khoa học và Công nghệ ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại
tên miền “.vn” và gửi quyết định xử phạt cho chủ thể tên miền, Thanh tra Thông
tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam và Nhà đăng ký quản lý tên miền.

2. Trong vòng 30 ngày kể từ
ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên có hiệu lực thi hành, chủ
thể tên miền phải làm thủ tục trả lại tên miền “.vn”tại Nhà đăng ký đang quản
lý tên miền. Nhà đăng ký  gửi thông báo kết
quả về Trung tâm Internet Việt Nam, Thanh tra
Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Khoa học và Công nghệ.

3. Quá thời hạn 30 ngày kể từ
ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, nếu chủ thể
tên miền không trả lại tên miền “.vn” theo quyết định xử phạt thì Thanh tra Khoa học và Công nghệ gửi văn bản đề
nghị Bộ Thông tin và Truyền
thông (Thanh tra Bộ) thu hồi tên miền.

Điều 11.
Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn”

1. Đối với các trường hợp vi
phạm hành chính về sở hữu công nghiệp buộc phải thu hồi tên miền“.vn” theo quy
định tại Khoản 4 Điều 9 và
Khoản 3 Điều 10 của Thông tư này,
sau khi nhận được văn bản đề nghị thu hồi tên miền “.vn” của Thanh tra Khoa học
và Công nghệ, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản yêu cầu Trung
tâm Internet Việt Nam thực hiện các thủ tục thu hồi tên miền “.vn” trên hệ thống
máy chủ tên miền quốc gia.

2. Đối với các trường hợp vi
phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan mà chủ thể  tên miền “.vn” vẫn tái phạm sau khi tên miền
đã bị tạm ngừng, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi
tên miền “.vn”, gửi Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện các thủ tục thu hồi
tên miền trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

3. Trung tâm Internet Việt Nam và Nhà đăng ký quản lý tên
miền phối hợp thực hiện tác nghiệp thu hồi tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ
tên miền quốc gia.

CHƯƠNG IV

QUY
ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TÊN MIỀN “.VN” VI
PHẠM PHÁP LUẬT VỀ

 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 12. Trách nhiệm của Thanh tra Thông tin và Truyền
thông

1. Trực tiếp xử
lý các trường hợp chủ thể tên miền ”.vn” vi phạm pháp luật về quyền tác giả,
quyền liên quan.

2. Có ý kiếnkết
luận về nội dung trang thông tin điện tửđi kèm theo tên miền “.vn” trong trường hợp
Thanh tra Khoa học và Công nghệ đề nghị phối hợp xem xét các hành vi vi phạm sở
hữu trí tuệ liên quan đến tên miền “.vn”.

          3. Thống nhất với Thanh tra Khoa học và Công nghệ trước khi Thanh tra Khoa học và Công nghệ ra quyết định
xử phạt hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu
quả là buộc trả lại tên miền “.vn”.

4. Gửi văn bản
thông báo cho Trung tâm Internet Việt Nam để tiến hành các thủ tục thu hồi tên
miền ”.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia đối với các trường hợp phải
thu hồi tên miềnquy định tại Khoản 4 Điều 9 và Khoản 3 Điều 10 của Thông tư
này.

Điều 13. Trách nhiệm của Thanh tra Khoa học và công nghệ

1.
Phối hợp vớiThanh tra
Thông tin và Truyền thông để thống nhất biện pháp khắc phục hậu quả trước khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi
thông tin tên miền hoặc buộc trả lại tên miền “.vn” vi
phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

2. Gửi
văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi tên miền ”.vn” trong trường
hợp chủ thể tên miền vi phạm không tiến hành thủ tục thay đổi thông tin tên miềnhoặc
trả lại tên miềnsau thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt hành chính
có hiệu lực.

Điều 14. Trách nhiệm của Nhà đăng ký quản lý tên miền

1. Hướng
dẫn chủ thể tên miền vi phạm thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tên miền,
trả lại tên miền ”.vn”theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Gửi
thông báo cho chủ thể tên miền về việc thu hồi tên miền ”.vn”vi phạm pháp luật
về sở hữu trí tuệ mà Nhà đăng ký đang quản lý.

3. Phối
hợp với Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện tác nghiệp thu hồi tênmiền ”.vn” trên
hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15.  Hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày……….tháng ……/2016.

Điều 16.Tổ
chức thực hiện

1. Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, các địa phương phản ánh về
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Quân

Nguyễn Bắc Son

Nơi nhận:

 


Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;


Văn phòng Chính phủ;


Văn phòng Trung ương Đảng;


Văn phòng Quốc hội;


Văn phòng Chủ tịch nước;


Tòa án Nhân dân tối cao;


Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;


HĐND, UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc TW;


Các Sở TTTT;


Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);


TTĐT, Công báo;

– Bộ TTTT, Bộ
KHCN: Bộ
trưởng và các Thứ
trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ;

– Lưu:
VT,VNNIC.

 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Gợi ý góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

30/11/2015

Đã xem

1677 lượt xem

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (phiên bản tháng 11/2015)

Ngày nhập

30/11/2015

Đã xem

1677 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư liên tịch

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com