Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày đăng: 09:27 15-04-2014 | 551 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TƯ

 Hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,

dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

         

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả phụ tùng, bộ phận thay thế.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

a) Không để sử dụng trong nước, bao gồm: hàng hóa quá cảnh; chuyển khẩu; tạm nhập, tái xuất (trừ các hợp đồng gia công); thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng;

b) Vì mục đích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

c) Nhận chuyển giao từ các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước;

d) Vì mục đích an ninh, quốc phòng.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

          Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này.

          Điều 3. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu

           1. Nhà nước không khuyến khích việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

          2. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn nhà nước nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao.

          3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

          4. Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện giám định trước chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại nước xuất khẩu để tránh rủi ro khi nhập khẩu.

          Điều 4. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

1. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu bao gồm:

a) Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.

b) Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do các Bộ, ngành ban hành.

c) Thuộc lĩnh vực máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà nước ngoài đã công bố loại bỏ do lạc hậu, kém chất lượng và gây ô nhiễm môi trường.

2. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, theo đề xuất của các Bộ, ngành, Danh mục này sẽ được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

          Điều 5. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc Điều 4 Thông tư này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

a) Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục II Thông tư này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có số năm sử dụng không quá số năm nêu tại Phụ lục II.

- Có chất lượng còn lại so với trạng thái ban đầu không nhỏ hơn mức nêu tại Phụ lục II.

b) Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng khác (không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu có điều kiện) được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có số năm sử dụng không quá 07 năm.

- Có chất lượng còn lại so với trạng thái ban đầu từ 70% trở lên.

c) Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện nêu trên đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành.

3. Điều kiện nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thuộc dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê chuyệt hoặc cho phép.

b) Có thời gian sử dụng tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu không quá 05 năm và chất lượng còn lại so với trạng thái ban đầu từ 80% trở lên.

c) Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện nêu trên đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Phụ lục I. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Ngày nhập

15/04/2014

Đã xem

551 lượt xem

Phụ lục II. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu có điều kiện

Ngày nhập

15/04/2014

Đã xem

551 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày nhập

15/04/2014

Đã xem

551 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com