Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ngày đăng: 11:34 03-11-2015 | 1021 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


Số: 2773/PTM-PC

V/v mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc thu, nộp lợi nhuận còn lại của DN

sử dụng vốn Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại CTCP, CT TNHH HTV trở lên (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Văn bản quy định một số nội dung quan trọng như: xác định lợi nhuận còn lại; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước; thời gian khai, nộp; phân chia ngân sách nhà nước…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 22/11/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Lưu VT, PC.

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Đậu Anh Tuấn

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ngày nhập

03/11/2015

Đã xem

1021 lượt xem

Căn cứ xây dựng nội dung thông tư

Ngày nhập

03/11/2015

Đã xem

1021 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com