Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 161 - quy định thanh toán bằng tiền mặt

Ngày đăng: 13:08 07-02-2007 | 1231 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của  Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày  28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt    

         Căn cứ Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt;
          Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
          Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định về thanh toán bằng tiền mặt như sau:  

I - QUY ĐỊNH CHUNG 

             1. Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước khi trả tiền cho bên thụ hưởng phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả và chỉ được phép trả bằng tiền mặt trong một số trường hợp cụ thể theo quy định của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
          2. Các quy định cụ thể về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt áp dụng cho các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, những khoản được chi trả bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước, do Bộ Tài chính hướng dẫn. 
            3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện thanh tra và xử lý theo thẩm quyền, hướng dẫn cụ thể về phí giao dịch tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu đối với các tổ chức, cá nhân và hạn mức thanh toán bằng tiền mặt đối với các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.
         
          4. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt việc mở tài khoản theo quy định của cơ quan có thẩm quyền cho các tổ chức và cá nhân để sử dụng dịch vụ thanh toán.
         
          5. Các Bộ, ngành cần triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định về thanh toán bằng tiền mặt, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định về thanh toán bằng tiền mặt đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước do Bộ, ngành mình quản lý; thông báo việc xử lý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.       
 
          6. Uỷ ban nhân dân các cấp cần triển khai tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định thanh toán bằng tiền mặt  của các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước đang hoạt động tại địa bàn hành chính do mình quản lý; thông báo việc xử lý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

        7. Phí giao dịch tiền mặt trong Thông tư này được hiểu là phí áp dụng cho việc gửi tiền mặt hoặc rút tiền mặt của các tổ chức và cá nhân tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền quyết định việc thu phí hay không thu phí giao dịch tiền mặt đối với các tổ chức, cá nhân là khách hàng của mình trong các trường hợp cụ thể phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động kinh doanh của đơn vị mình; trừ các trường hợp thực hiện miễn thu phí quy định tại Thông tư này.
 
          Mức phí giao dịch tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu không được vượt quá 0,05% số tiền mặt giao dịch; mức phí này không áp dụng cho các giao dịch qua máy rút tiền tự động.
 
          8. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện  miễn thu phí giao dịch tiền mặt liên quan đến các trường hợp sau:
 
          8.1. Trường hợp rút tiền mặt liên quan đến các khoản thu nhập như tiền lương, tiền thưởng hợp pháp của người lao động;
 
          8.2. Trường hợp rút tiền mặt liên quan đến các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội,  trợ cấp thôi việc và các khoản trợ cấp khác.
 
          9. Đối với giao dịch tiết kiệm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện miễn thu phí giao dịch tiền mặt liên quan đến việc gửi và rút tiền tiết kiệm của các cá nhân trừ các trường hợp sau:
 
          9.1. Rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, việc thu phí thực hiện theo quy chế về tiền gửi tiết kiệm hiện hành của Ngân hàng Nhà nước .
 
          9.2. Gửi và rút tiết kiệm tại nhiều địa điểm giao dịch .
 
          9.3. Rút tiết kiệm trong vòng 5 ngày kể từ ngày gửi.
          
          10. Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước khi chi trả cho người thụ hưởng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước với mức tiền trên 15 triệu đồng cho một món chi trả thì phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả. Với mỗi món chi trả từ 15 triệu đồng trở xuống thì vẫn được sử dụng tiền mặt để chi trả.
 
          11. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.
 
 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (2 bản),
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra),
- Ban Lãnh đạo NHNN (để báo cáo),
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
- Lưu VP, PC, BTT.

        THỐNG ĐỐC
 
 
 
 
 
       
     
 
 

Lĩnh vực liên quan

Thông tin tài liệu

Số lượng file

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com