Theo dõi (0)

Dự thảo Quyết định về việc thí điểm khai thuế và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, nộp thuế điện tử đối với cá nhân nộp lệ phí trước bạ nhà đất, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Ngày đăng: 08:31 11-01-2016 | 1109 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thí điểm khai thuế và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; nộp thuế điện tử đối với cá nhân nộp lệ phí trước bạ nhà đất, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản                   BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

       Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/ 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ;

      Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

      Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

      Căn cứ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

      Căn cứ quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/ 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

      Thực hiện Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

       Căn cứ Thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngày…

       Căn cứ Thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank) ngày …

Căn cứ Thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) ngày …

Căn cứ Thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank) ngày ….

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thí điểm đối với:

      1. Khai thuế điện tử  đối với người nộp thuế là cá nhân cho thuê nhà tại một số Chi cục Thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội.

      2. Nộp thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân cho thuê nhà; cá nhân nộp lệ phí trước bạ nhà đất, thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội thông qua các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank).

       3. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 3/2016 đến hết tháng 7/2016.

       4. Trước khi kết thúc thực hiện thí điểm, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai mở rộng.

Điều 2. Người nộp thuế là cá nhân tham gia thí điểm khai thuế và nộp thuế điện tử cho thuê nhà; nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ nhà đất; chuyển nhượng bất động sản phải thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy trình thí điểm Quản lý đăng ký sử dụng và khai, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu đơn giản thủ tục hành chính trong việc khai và nộp thuế đối với cá nhân. Đồng thời, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc hệ thống cơ quan Thuế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Quy định về việc thí điểm khai thuế và nộp thuế điện tử đối với cá nhận cho thuê nhà, nộp thuế điện tử đối với cá nhân nộp lệ phí trước bạ nhà đất, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Ngày nhập

11/01/2016

Đã xem

1109 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com