Theo dõi (0)

Dự thảo Quyết định Về phạm vi và thủ tục xem xét cho phép TCTD thực hiện bảo lãnh vượt giới hạn quy định

Ngày đăng: 08:56 17-05-2007 | 868 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo


QUYẾT ĐỊNH
Về phạm vi và thủ tục xem xét cho phép TCTD thực hiện bảo lãnh vượt giới hạn quy định

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
- Căn cứ luật Các tổ chức tín dụng năm 197 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phạm vị và thủ tục xem xét, cho phép tổ chức tín dụng thực hiện bảo lãnh vượt giới hạn quy định với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng

1. Phạm vi, điều kiện các dự án được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép thực hiện bảo lãnh vượt giới hạn quy định
Các dự án được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép thực hiện bảo lãnh vượt giới hạn quy đinh là các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, đáp ứng các yêu cầu sau:
- Dự án được tổ chức tín dụng thẩm định, đánh giá có hiệu quả;
- Tổ chức tín dụng đã thực hiện đồng bảo lãnh mà vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu bảo lãnh của một khách hàng hoặc không thực hiện được đồng bảo lãnh.

2. Hồ sơ và thông tin liên quan cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước khi trình xin phép thực hiện bảo lãnh vượt giới hạn quy định bao gồm:
- Quyết định phê duyệt dự án của Thủ tướng Chính phủ;
- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;
- Tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời gian xin bảo lãnh, tình hình dự nợ vay và số dư bảo lãnh và các cam kết khác của doanh nghiệp tại từng tổ chức tín dụng (đối với doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động từ 1 năm trở lên), cụ thể: 
   + Nợ ngắn hạn (trong đó nợ được gia hạn, nợ xấu); 
   + Nợ trung, dài hạn (trong đó: nợ được gia hạn, nợ xấu); 
   + Số dư bảo lãnh (trong đó ngân hàng trả nợ thay – dư nợ do nhận nợ bắt buộc).
- Tổng số tiền khách hàng đề nghị ngân hàng bảo lãnh;
- Vốn tự có của ngân hàng tại thời điểm gần nhất tính đến thời điểm xin bảo lãnh;
- Tỷ lệ phần trăm vượt quy định so với vốn tự có của tổ chức tín dụng;
- Kết quả thẩm định dự án của tổ chức tín dụng;
- Văn bản từ chối đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng khác hoặc văn bản chứng minh không thực hiện được đồng bảo lãnh.

Điều 2.
Trường hợp tổ chức tín dụng phải thực hiện nghĩa vụ trả thay cho nghĩa vụ bảo lãnh đối với khách hàng làm cho dư nợ vay của khách hàng tại tổ chức tín dụng vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, yêu cầu tổ chức tín dụng ngừng việc cho vay, thực hiện các biện pháp cần thiết giảm dư nợ, đảm bảo tỷ lệ an toàn về cho vay theo quy định hiện hành.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thị hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC 

  
  
  
NGUYỄN ĐỒNG TIẾN

 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo dạng .DOC

Ngày nhập

17/05/2007

Đã xem

868 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com