Theo dõi (0)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày đăng: 14:04 31-03-2015 | 1253 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp phải đáp ứng hai tiêu chí quy định tại điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư (sửa đổi), đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể sau:

1. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm;

2. Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm phải đạt ít nhất 1% đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng và tổng số lao động dưới 300 người (tương ứng với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009); các doanh nghiệp còn lại tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

3. Tỷ lệ số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 5% đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng và tổng số lao động dưới 300 người (tương ứng với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009); các doanh nghiệp còn lại tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5%.

          Điều 2. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại  điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư và các tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao phải cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận sẽ đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư và các tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Căn cứ tình hình từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm đề xuất việc sửa đổi tiêu chí cụ thể xác định doanh nghiệp công nghệ cao được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

          Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng … năm 2015.

          Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình Thủ tướng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

1253 lượt xem

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

1253 lượt xem

Gợi ý góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

1253 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com