Theo dõi (2)

Dự thảo thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày đăng: 09:38 19-12-2017 | 4003 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp, ,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc khởi tạo, lập, in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là quản lý, sử dụng hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày nhập

19/12/2017

Đã xem

4003 lượt xem

Phiên bản 2

Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị định về hóa đơn

Ngày nhập

19/12/2017

Đã xem

4003 lượt xem

Tờ trình Chính phủ về xây dựng Nghị định

Ngày nhập

19/12/2017

Đã xem

4003 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

19/12/2017

Đã xem

4003 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com