Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

Ngày đăng: 17:45 22-04-2013 | 2053 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,

bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG    

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.  Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

2.  Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3.  Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước:

- Vi phạm các quy định về điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước;

- Vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước;

- Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

- Vi phạm các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

- Vi phạm các quy định về tài chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

- Các vi phạm khác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

b) Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản:

- Vi phạm các quy định về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về sử dụng thông tin về khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác;

- Vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

- Các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản.

4.  Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản không quy định tại Nghị định này thì được áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên lãnh thổ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản là 02 (hai) năm. Nếu quá thời hạn này thì không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các điểm b, c và d Khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước là 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.000 đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo, xâm nhập mặn, sụt, lún đất, sạt lở bờ, bãi sông là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d)  Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, khoáng sản khai thác trái phép, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây được gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều này trong trường hợp các hình thức xử phạt này không được áp dụng là hình thức xử phạt chính. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Đối với mỗi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại Chương II và Chương III của Nghị định này.

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định điểm a Khoản 2 Điều 58 Luật khoáng sản thì không được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp chưa nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong kỳ phải nộp thì bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu là buộc thanh toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Góp ý của Công ty Kho vận Hòn Gai Vinacomin đối với Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

2053 lượt xem

Công văn góp ý của VCCI đối với Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

2053 lượt xem

Góp ý của Công ty Kho vận đá bạc Vinacomin đối với Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

2053 lượt xem

Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

2053 lượt xem

VCCI xin ý kiến Doanh nghiệp/Hiệp hội đối với Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

2053 lượt xem

Góp ý của Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả Vinacomin đối với Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

2053 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com