Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày đăng: 08:56 26-11-2013 | 1207 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai


            Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai  ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai,

Chương I

                                                                            QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc thành lập, mức đóng góp, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

2. Bảo đảm sử dụng đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý để sử dụng tại địa phương và trợ giúp các địa phương khác khi có thiên tai xảy ra. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 4. Thành lập Quỹ

1. Quỹ phòng, chống thiên tai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và quản lý, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; sử dụng con dấu và bộ máy của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh để hoạt động.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai, ủy quyền thu Quỹ phòng, chống thiên tai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trực thuộc.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

VCCI góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày nhập

26/11/2013

Đã xem

1207 lượt xem

Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày nhập

26/11/2013

Đã xem

1207 lượt xem

Tóm tắt một số nội dung và gợi ý góp ý

Ngày nhập

26/11/2013

Đã xem

1207 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com