Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 17:33 15-01-2016 | 1024 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo


CHÍNH PHỦ

Số:        /2016/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2016

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về đánh giá tác động của chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật; dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được giao trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định các biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Luật).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chính sách là hành động của Nhà nước nhằm giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn bằng việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

   2. Đánh giá tác động của chính sách là hoạt động nhằm đánh giá tác động của các phương án thực hiện chính sách đối với kinh tế, xã hội, bình đẳng giới, thủ tục hành chính và các tác động khác để tìm ra phương án tối ưu.
  3. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách là văn bản thể hiện quá trình và kết quả hoạt động đánh tác động chính sách.

4. Công báo là ấn phẩm chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác theo quy định.

5. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra.

6. Rà soát văn bản là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

7. Hệ thống hóa văn bản là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí sắp xếp văn bản quy định tại Nghị định này.

8. Tổng rà soát hệ thống văn bản là việc xem xét, đánh giá lại toàn bộ hệ thống văn bản do tất cả các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đã ban hành trong một khoảng thời gian cụ thể.

9. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần là hoạt động của Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm rà soát văn bản thông báo chính thức bằng văn bản về danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát thường xuyên trong một khoảng thời gian cụ thể.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày nhập

15/01/2016

Đã xem

1024 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày nhập

15/01/2016

Đã xem

1024 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày nhập

15/01/2016

Đã xem

1024 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com