Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài

Ngày đăng: 10:33 28-05-2015 | 1061 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

 NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài


        Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

        Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

        Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

   Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

        Căn cứ Pháp Lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;

        Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (sau đây gọi là đầu tư gián tiếp ra nước ngoài).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nhà đầu tư gồm các đối tượng sau:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia chương trình cổ phiếu thưởng phát hành ở nước ngoài.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước tham gia quản lý hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo các hình thức đầu tư quy định tại Nghị định này.

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Công cụ đầu tư là loại chứng khoán, giấy tờ có giá khác được phép đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

2. Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình.

3. Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức kinh tế giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức nhận ủy thác ở trong nước (sau đây gọi là tổ chức nhận ủy thác) thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư.

4. Hợp đồng ủy thác đầu tư là thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức ủy thác và tổ chức nhận ủy thác về việc tổ chức ủy thác giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức nhận ủy thác thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

5. Tỷ lệ đầu tư an toàn là tỷ lệ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tối đa tính trên tỷ lệ % so với vốn điều lệ thực có hoặc vốn chủ sở hữu hoặc quy mô tài sản của tổ chức tự doanh.

6. Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm là tổng số ngoại tệ tối đa của nền kinh tế được sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo các phương thức đầu tư quy định tại Nghị định này.

7. Hạn mức tự doanh là số tiền bằng ngoại tệ tối đa hàng năm mà tổ chức tự doanh được sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

8. Hạn mức nhận ủy thác là số tiền bằng ngoại tệ tối đa hàng năm mà tổ chức nhận ủy thác được phép nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

9. Đăng ký hạn mức tự doanh là việc tổ chức tự doanh thực hiện đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10. Xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức tự doanh đã thực hiện đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

11. Đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư là việc tổ chức nhận ủy thác đầu tư thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12. Xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức nhận ủy thác đầu tư đã thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư.

Điều 4. Áp dụng pháp luật liên quan, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế

1. Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua tổ chức nhận ủy thác ở trong nước phải tuân thủ quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 5. Quản lý nhà nước

1. Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Nghị định này, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định thị trường ngoại tệ, cân đối vĩ mô của nền kinh tế, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ và chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ.

2. Trường hợp cần thiết, để đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để quản lý các hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Nghị định này.

          Điều 6. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân

1. Nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình cổ phiếu thưởng phát hành ở nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể về quy trình, thủ tục tham gia chương trình cổ phiếu thưởng và chuyển tiền ra nước ngoài của nhà đầu tư là cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài

Ngày nhập

28/05/2015

Đã xem

1061 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com