Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày đăng: 16:24 02-12-2008 | 1260 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Luật số: /2009/QH12

Dự thảo 5

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình của Bộ VH TTDL về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

02/12/2008

Đã xem

1260 lượt xem

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

02/12/2008

Đã xem

1260 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

02/12/2008

Đã xem

1260 lượt xem

Giải trình về việc sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

02/12/2008

Đã xem

1260 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com