Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT QUẢNG CÁO

Ngày đăng: 19:58 17-11-2008 | 1337 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:       /2009/QH12
 

D Ự TH O L N 4
 

Hà Nội, ngày        tháng          năm 2009 

      LUẬT QUẢNG CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.
 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo 4 Luật Quảng cáo

Ngày nhập

17/11/2008

Đã xem

1337 lượt xem

Những vấn đề cần xin ý kiến Dự thảo Luật Quảng cáo

Ngày nhập

17/11/2008

Đã xem

1337 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com