Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI) 3.2016

Ngày đăng: 21:42 09-03-2016 | 1946 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

 QUỐC HỘI

 


   Luật số:      /2016/QH13

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Dự thảo

LUẬT

BÁO CHÍ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Quốc hội ban hành Luật Báo chí.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Luật này quy định quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Báo chí” là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

      2. “Hoạt động báo chí” là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải chính thông tin trên báo chí; xuất bản, in, phát hành báo in; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình.

3. “Báo in” là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, bao gồm báo in, tạp chí in.

4. “Báo nói” là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.  

5. “Báo hình” là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, tiếng nói, âm thanh, chữ viết được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

          6. “Báo điện tử” là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh được truyền dẫn trên môi trường mạng, bao gồm báo điện tử và tạp chí điện tử.

          7. “Bản tin thông tấn” là sản phẩm báo chí định kỳ của cơ quan thông tấn nhà nước, được thể hiện bằng chữ viết, tiếng nói, âm thanh, hình ảnh để chuyển tải tin tức thời sự trong nước, thế giới hoặc thông tin có tính chất chuyên đề.

          8. “Chương trình phát thanh, truyền hình” là tập hợp các tin, bài trên báo nói, báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc.

          9. “Kênh phát thanh, kênh truyền hình” là sản phẩm báo chí, bao gồm các chương trình phát thanh, truyền hình được sắp xếp ổn định, liên tục, được phát sóng trong khung giờ nhất định và có dấu hiệu nhận biết.

          10. “Phụ trương” là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in.

          11. “Trang chủ” là trang thông tin hiển thị đầu tiên của báo điện tử, có địa chỉ tên miền quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử.

        12. “Chuyên trang của báo điện tử” là trang thông tin về một chủ đề nhất định, phù hợp với tôn chỉ mục đích, có tên miền cấp dưới của tên miền đã được quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử.       

          13. “Tác phẩm báo chí” là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, bao gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh.

          14. “Sản phẩm báo chí” là ấn phẩm của báo in, phụ trương; nội dung hoàn chỉnh báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

          15. “Tạp chí điện tử” là sản phẩm xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.

          16. “Tạp chí khoa học” là sản phẩm xuất bản định kỳ, công bố kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành.

17. “Thông tin có tính chất báo chí” là thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng, phát trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí.

          18. “Đặc san” là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện, chủ đề.

          19. “Bản tin" là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, thông tin kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của các cơ quan, tổ chức, pháp nhân.

20. “Trang thông tin điện tử tổng hợp” là trang thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo, giải trình, tiếp thu Dự án Luật báo chí (sửa đổi) 3.2016

Ngày nhập

09/03/2016

Đã xem

1946 lượt xem

Bảng so sánh 2 phiên bản Dự thảo

Ngày nhập

09/03/2016

Đã xem

1946 lượt xem

Dự thảo Luật báo chí (sửa đổi) 3.2016

Ngày nhập

09/03/2016

Đã xem

1946 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com