Tìm kiếm trên 2579 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2579 Dự thảo
5175 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Nghị định thay thế Nghị định 46/2007/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo 02 Nghị định thay thế Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Nghị định…

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt…