Tìm kiếm trên 2476 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2476 Dự thảo
5123 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệpHiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử…