Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2476 Dự thảo
5123 Ý kiến VCCI

Dự thảo Ủy ban thường vụ Quốc hội

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2010 VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XII (2007-2011)

QUỐC HỘI______Nghị quyết số: /2009/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________ (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT,…