Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2466 Dự thảo
5113 Ý kiến VCCI

Dự thảo Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức, cá nhân

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT VIỆT NAM                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            __________                                        _________________________          Số:      /2007/TT-NHNN                                   Hà…

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          VIỆT NAM                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             ___________                                                  _______________________           Số:      /2007/TT-NHNN                               …