Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2191 Dự thảo
5033 Ý kiến VCCI

Dự thảo Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          VIỆT NAM                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             ___________                                                  _______________________           Số:      /2007/TT-NHNN                               …