Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3378 Dự thảo
5617 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 về chống thư rác

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG            Số: /2008/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Hà Nội, ngày tháng năm 2008 THÔNG TƯ…

DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG

QUỐC HỘI                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMLuật số:         /2009/QH 12                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc DỰ THẢO 23 LUẬT VIỄN THÔNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP…