VCCI_góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Thứ Năm 16:57 27-09-2018

Kính gửi: Tổng cục Thể dục thể thao

       Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 1157/TCTDTT-VP của Tổng cục Thể dục, thể thao về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Chương 3 Dự thảo hướng dẫn chi tiết về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao theo quy định tại Luật thể dục, thể thao (sửa đổi năm 2018). Liên quan tới các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, Dự thảo chỉ quy định là “theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” (khoản 3 Điều 10, khoản 4 Điều 11, Điều 13, khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16).

Quy định này cần được xem xét ở các vấn đề sau:

  • Về vấn đề ủy quyền tiếp (cho Bộ trưởng):

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp”. Bản thân Dự thảo này đã là một văn bản quy định chi tiết bởi Chính phủ theo ủy quyền của Quốc hội, do đó việc Dự thảo dẫn chiếu tới văn bản cấp bộ quy định chi tiết về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị là một dạng “ủy quyền tiếp” và vì vậy chưa phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  • Các điều kiện cơ sở vật chất trong trường hợp này là một dạng của điều kiện kinh doanh (đối với các doanh nghiệp, và các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận). Theo quy định tại Luật đầu tư 2014, các điều kiện kinh doanh không được quy định ở văn bản cấp Bộ. Vì vậy, quy định này có nguy cơ chưa phù hợp về mặt thẩm quyền khi quy định về điều kiện kinh doanh.

Từ các phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo quy định chi tiết các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị mà câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao phải đáp ứng ngay trong Dự thảo Nghị định này.

  1. Về thủ tục hành chính

Chương 3 Dự thảo quy định một số thủ tục hành chính, tuy nhiên lại không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục để các chủ thể liên quan có thể thực hiện được thủ tục, ví dụ:

  • Thủ tục đăng ký của câu lạc bộ với liên đoàn thể thao quốc gia để được xác nhận tư cách, quyền quản lý, sử dụng của câu lạc bộ đối với huấn luyện viên để được tham gia thi đấu cho Câu lạc bộ tại một giải thuộc hệ thống giải thể thao chuyên nghiệp (khoản 1 Điều 11);
  • Thủ tục đăng ký địa điểm thi đấu của câu lạc bộ với Ban tổ chức giải và Liên đoàn quốc gia của môn thể thao mà câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là thành viên (khoản 4 Điều 11)

Việc thiếu vắng quy định về các trình tự thủ tục trên có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các thủ tục này hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.