VCCI góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Thứ Sáu 09:25 22-02-2019

Kính gửi: Vụ Kết cấu hạ tầng, Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 552/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về phê duyệt hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (Điều 3)

Theo quy định tại Điều 3 Dự thảo thì công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo hai hình thức: bảo trì theo chất lượng thực hiện và bảo trì theo khối lượng thực tế (khoản 1). Bộ Giao thông vận tải sẽ quyết định phê duyệt việc áp dụng hình thức bảo trì trên cơ sở đề xuất của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và báo cáo thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam (khoản 3).

Dự thảo không có quy định về tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt việc áp dụng hình thức bảo trì trong hai hình thức bảo trì trên. Mặc dù khoản 2 Điều 3 Dự thảo quy định các loại công việc áp dụng cho mỗi hình thức bảo trì, tuy nhiên các loại công việc được áp dụng cho hình thức bảo trì theo chất lượng chỉ ở dạng “khuyến khích” chứ không phải bắt buộc, còn đối với hình thức bảo trì theo khối lượng thực tế lại được áp dụng cho tất cả các công việc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng. Quy định này chưa phải là tiêu chí đủ rõ ràng để xác định hình thức bảo trì.

Để đảm bảo tính minh bạch của quy trình phê duyệt hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn việc áp dụng hình thức bảo trì để phê duyệt.

  1. Về tiêu chí giám sát công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn hiệu hàng không và hệ thống ILS/DME theo chất lượng thực hiện (Điều 5)

Theo quy định tại Điều 5 Dự thảo thì đối với nhân sự thực hiện công tác kiểm tra phải có đầy đủ giấy phép, năng định khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn hiệu hàng không/hệ thống ILS/DME còn hiệu lực do Cục Hàng không Việt Nam cấp hoặc chứng nhận của hãng cung cấp thiết bị (điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3).

Không rõ các loại “giấy phép” do Cục Hàng không Việt Nam cấp là những loại giấy phép cụ thể nào, được cấp theo trình tự thủ tục ra sao, quy định ở trong văn bản nào? Đề nghị Ban soạn thảo giải trình rõ về vấn đề này để đảm bảo tính minh bạch của quy định.

  1. Về quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (Điều 8)
  • Khoản 2 Điều 8 Dự thảo quy định khá cụ thể, rõ ràng về quy trình lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì, tuy nhiên đối với quy trình thẩm định, phê duyệt đối với hoạt động điều chỉnh kế hoạch bảo trì lại chưa được quy định rõ, ít nhất ở các điểm: thời gian để Cục Hàng không thẩm định là bao lâu kể từ thời điểm nhận được báo cáo của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trong thời hạn bao lâu kể từ thời điểm nhận được báo cáo thẩm định của Cục Hàng không?

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề trên.

  • Điểm c khoản 3 Điều 8 Dự thảo quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện kiểm tra “định kỳ, đột xuất việc thực hiện kế hoạch bảo trì”. Quy định này là chưa rõ về những trường hợp nào được tiến hành kiểm tra đột xuất? Kiểm tra định kỳ trong khoảng thời gian và tần suất ra sao (01 lần/năm; 01 lần/06 tháng? …).

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.