VCCI góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thứ Năm 10:19 09-11-2017

Kính gửi: Cục Phát hành và Kho quỹ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 6858/NHNN-PHKQ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến sau đây:

  1. Về sửa đổi khoản 2 Điều 8 Thông tư 18 (khoản 1 Điều 1 Dự thảo)

So với Thông tư 18, Dự thảo đã mở rộng chủ thể được phép nhập khẩu các loại hàng hóa theo hình thức chỉ định doanh nghiệp nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước, từ “doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước” thành “cơ sở in đúc tiền”. Mục đích của quy định là nhằm “đáp ứng nhu cầu in tiền của Ngân hàng Nhà nước”.

Quy định này cho phép các cơ sở in đúc tiền không phải doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước tham gia vào việc nhập khẩu các loại hàng hóa liên quan nếu được Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

Vấn đề là ở chỗ hiện Dự thảo không có quy định nào về các điều kiện để các doanh nghiệp này có được sự chỉ định của Ngân hàng Nhà nước (tiêu chí chỉ định cơ sở in đúc tiền) cũng như cách thức chỉ định các cơ sở này. Chú ý là Thông tư hiện hành cũng không đề cập tới vấn đề này, tuy nhiên do đơn vị được chỉ định phải là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nên việc chỉ định gần như là trong nội bộ, có thể không cần phải có tiêu chí hay quy trình nào rõ ràng. Vấn đề sẽ hoàn toàn khác khi Dự thảo mở rộng các chủ thể tham gia hoạt động này sang “các cơ sở in, đúc tiền” không trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Sự thiếu vắng các quy định liên quan đến điều kiện/tiêu chí, thủ tục chỉ định khiến cho các doanh nghiệp rất khó nhận biết được chính sách và liệu họ có đủ điều kiện tham gia vào quá trình xem xét chỉ định của Ngân hàng Nhà nước hay không? Muốn tham gia vào hoạt động này thì cách thức như thế nào?

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về điều kiện cũng như thủ tục chỉ định doanh nghiệp được phép nhận khẩu các hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 18 hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định vấn đề này.

  1. Về sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 18 (khoản 2 Điều 1 Dự thảo)

Dự thảo đã có sửa đổi quan trọng liên quan đến thủ tục xác nhận việc tiếp nhận hàng đặc biệt cho các doanh nghiệp nhập khẩu, theo đó:

  • Xác nhận việc tiếp nhận hàng đặc biệt cho doanh nghiệp theo “từng Hợp đồng nhập khẩu” thay vì tiếp nhận theo “từng lô hàng nhập khẩu”
  • Bổ sung trường hợp tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặng thông qua Biên bản làm việc, Thư mời trao đổi, hợp tác hoặc các hình thức khác.

Quy định này có thể giúp tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, liên quan đến các thủ tục hành chính được sửa đổi, bố sung, đề nghị Ban soạn thảo xem xét đến tính minh bạch trong các thủ tục này, cụ thể

  • Về thủ tục xác nhận tiếp nhận các lô hàng theo Hợp đồng mua bán:

Dự thảo quy định về các tài liệu doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng lại không có quy định về quy trình xử lý của cơ quan nhà nước, ví dụ: Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ xem xét hồ sơ trong bao nhiêu ngày? Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét chấp thuận cho cơ sở in, đúc tiền tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày Cục trình? Tiêu chí để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp?

  • Góp ý tương tự đối với thủ tục xác nhận việc tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặng thông qua Biên bản làm việc, Thư mời trao đổi, hợp tác hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tính minh bạch trong các thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các vấn đề được nêu trên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo một số góp ý cụ thể về Dự thảo mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan cân nhắc, xem xét.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.