VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Thứ Ba 14:49 17-07-2018

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 7021/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

Về cơ bản các quy định tại Dự thảo bám sát các đề xuất trong Phương án cắt, giảm điều kiện kinh doanh đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018. Tuy nhiên, Phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh đang còn nhiều vấn đề. Tại thời điểm xây dựng Phương án, VCCI từng có ý kiến góp ý trong Công văn số 0776/PTM-PC ngày 23/4/2018, trong đó đề xuất bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối chiếu với Phương án hiện tại thì hầu hết các đề xuất của VCCI đều chưa được tiếp thu và VCCI cũng không nhận được bản giải trình lý do không tiếp thu.

Vì vậy, để hoạt động cắt giảm điều kiện kinh doanh thực hiện một cách thực chất, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc:

  • Mở rộng quy định của Dự thảo theo hướng bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không chỉ giới hạn trong Phương án đã được phê duyệt.
  • Cân nhắc các kiến nghị về bãi bỏ điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong Công văn số 0776/PTM-PC của VCCI (được gửi kèm Công văn này).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.