Điều khoản sử dụng

Với tư cách thành viên trên diễn đàn này, bạn buộc phải tuân thủ một cách nghiêm túc các nguyên tắc của diễn đàn. Người đứng tên đăng ký tài khoản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản do mình sở hữu thực hiện trên hệ thống.

Diễn đàn tiến hành quản lý ở mức tối đa đối với những thông tin được lưu hành, nội dung mỗi bài viết thể hiện cách nhìn và đánh giá của bản thân mỗi thành viên, hoàn toàn không khẳng định cách nhìn và đánh giá của diễn đàn.

Diễn đàn không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam, không chấp nhận bất cứ chủ đề thảo luận về chính trị hay đường lối của nhà nước CHXHCN Việt Nam, không được phép lưu truyền các sản phẩm phần mềm không có hoặc không rõ nguồn gốc về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Tất cả các bài viết và ý kiến của các bạn đều phải được duyệt trước khi cho đăng online. Ban Điều hành có thể tự cắt bỏ những nội dung trong những bài viết của thành viên nếu cảm thấy không phù hợp với nội dung sinh hoạt hay quy định của diễn đàn, bất cứ thông tin nào của bạn thuộc loại cá nhân khi đăng ký sẽ đều được giữ bí mật (theo những điều khoản của diễn đàn) tuy nhiên chúng tôi sẽ buộc phải thông báo những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi cần thiết.

Tất cả các thành viên trên diễn đàn đều có thể gửi thông báo tới Ban Điều hành yêu cầu xem xét lại nội dung của những bài viết các bạn cho rằng chưa phù hợp để ban điều hành có thể quản lý diễn đàn tốt hơn và có những xử lý cần thiết trong thời gian sớm nhất.

Những hành vi phá hoại, gây tổn hại đến hệ thống, ảnh hưởng đến bộ mặt của diễn đàn hay cơ sở vật chất nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý trước pháp luật.

Xin lưu ý rằng khi đã là thành viên và vẫn còn truy nhập thông tin trên diễn đàn tức là bạn đã hoàn toàn chấp nhận ở mức tối đa các điều khoản này cũng như các quy ước đặc biệt đối với thành viên trên diễn đàn bạn nhận được trong quá trình hoạt động!