5/9/2017 10:24
VCCI góp ý Dự thảo Thông tư công bố Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về phân cấp trữ lượng khoáng sản rắn

Kính gửi:   Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời Công văn số 3395/BTNMT-VPTLKS ngày 05/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn (sau đây gọi là Dự thảo), trên cơ sở ý kiến chuyên gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

Về cơ bản, nội dung của Thông tư này tương tự với nội dung của Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT đang được áp dụng. VCCI chưa nhận được ý kiến phản ánh nào từ phía doanh nghiệp về sự bất cập của Quyết định 06.

Mục 2.7.2 của Quy chuẩn đưa ra thêm một nghĩa vụ mới đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Theo đó, trong quá trình khai thác, nếu có sự thay đổi trữ lượng vượt quá 30% hoặc phát hiện khoáng sản mới thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn lập báo cáo và phê duyệt trữ lượng.

Quy định này đã đặt ra thủ tục hành chính mới (thủ tục đăng ký, thủ tục phê duyệt lại trữ lượng) đối với doanh nghiệp trong việc xin phép phê duyệt lại trữ lượng. Có ít nhất 02 vấn đề đối với quy định này:

-         Về căn cứ pháp lý:

Theo Điều 14.4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, văn bản cấp Thông tư không được phép quy định thủ tục hành chính mới trừ khi được giao trong luật.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại cơ sở pháp lý của việc ban hành quy định này. Trong trường hợp không có cơ sở pháp lý, đề nghị Quý cơ quan sửa đổi những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

-         Về tính minh bạch:

Dự thảo chỉ nêu yêu cầu phải đăng ký để được hướng dẫn phê duyệt trữ lượng mà không kèm theo quy định nào khác.

Trong khi đó, theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính yêu cầu một thủ tục hành chính phải được quy định rõ và đầy đủ về (1) trình tự thực hiện; (2) cách thức thực hiện; (3) hồ sơ; (4) thời hạn giải quyết; (5) đối tượng thực hiện; (6) cơ quan thực hiện; (7) kết quả thực hiện; và (8) mẫu giấy tờ, phí lệ phí.

Do đó, trường hợp giải trình được đầy đủ cơ sở pháp lý để quy định thủ tục này trong Thông tư này, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ các nội dung trên vào Dự thảo nhằm bảo đảm tính minh bạch cho hoạt động quản lý Nhà nước.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, cân nhắc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Thành viên đang xem chủ đề này