25/5/2017 9:8
Bài tham luận của Nguyễn Việt Khoa- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Hội thảo

Một là, Luật cạnh tranh (LCT) có ý nghĩa rất quan trọng trong hệ thống pháp luật kinh doanh, nếu luật cạnh tranh được thực thi tốt thì môi trường bình đẳng của các chủ thể kinh doanh được tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy, vấn đề đầu tiên cần xác định LCT chỉ có giá trị thực thi trên thực tế khi các đạo luật kinh doanh khác được thực hiện đồng bộ. Để LCT có giá trị thực thi trên thực tế thì cần quy định “nếu những vấn đề LCT và các luật khác có quy định khác nhau thì cần ưu tiên áp dụng LCT ”.

Hai là, Chúng tôi cho rằng cần đơn giản và rút ngắn các thủ tục trong tố tụng cạnh tranh, nếu dựa vào dự thảo quy định trong luật thì các chủ thể trong kinh doanh sẽ không lựa chọn LCT để giải quyết khi có hành vi vi phạm được LCT quy định.

Ba là, tôi đồng ý cơ quan trạnh tranh thuộc Chính phủ nhằm nâng cao vị thế vai trò của trong việc quản lý cạnh tranh, đây là uy định tiến bộ và hợp lý nhất trong dự thảo LCT làn này.

Bốn là, để nền kinh tế cạnh tranh tốt thì chúng ta cần phải quy định về việc quản lý doanh nghiệp nhà nước và lực lượng vũ trang. Hiện nay, Chính phủ mới có nghị định quy định những lĩnh vực nhà nước nắm giữ 100% và trên 50%, nhưng tôi nghĩ về lâu dài cần có quy định “nhà nước chỉ được quyền kinh doanh những lĩnh vực mà người dân không làm hoặc làm không hiệu quả”. Khi nào nhà nước và lực lượng vũ trang còn tham gia kinh doanh như những chủ thể kinh doanh khác thì LCT sẽ không thể thực thi hiệu quả được. Việc quản lý và kiểm soát nhóm doanh nghiệp này là một vấn đề cấp thiết, Nghị quyết Hội Nghị BCHTW khóa 12 đã có những bước tiến vượt bặc về cải cách DNN, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Nên chăng, cần có quy định nhóm Doanh nghiệp này vào LCT.

Năm là, LCT chỉ quy định và tập trung chủ yếu đối với việc xác định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tập trung kinh kinh tế, độc quyền nhưng tôi cho rằng cái cần thiết hơn là xây dựng LCT như là một “xương sống’ của hệ thống pháp luật nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các chủ thể kinh doanh. Vì vậy, bất kể những hành vi nào vi phạm cạnh tranh không chỉ được quy định trong LCT mà các đạo luật kinh doanh khác đều bị xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Sáu là, LCT chưa thể hiện được vai trò bảo vệ chủ thể kinh doanh yếu thế như hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Trong 3 chủ thể kinh doanh: Doanh nghiệp nhà nước luôn có nhiều lợi thế, kế đó là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và những tập đoàn kinh tế tư nhân đang có nhiều lợi thế trong nhiều vấn đề từ chính sách ưu đãi, thuế, tín dụng. Tuy nhiên, chủ thể kinh dooanh chiếm số lượng lớn nhất là hộ kinh doanh (chiếm 5,6 triệu) và các doanh nghiệp chiếm hơn 97% số lượng doanh nghiệp cả nước chưa thấy đề cập đến. Vì vậy, sẽ là một thiếu sót, nếu không đưa nhóm đối tượng kinh doanh này vào LCT để có quy định định riêng biệt trong chính sách bảo vệ nhưng không trái với những cam kết quốc tế.

Thành viên đang xem chủ đề này