25/5/2017 8:51
Bài tham luận của CÔNG TY LUÂT M&D LAW FIRM tại Hội thảo

Kinh gởi : Ban tổ chức Hôi thảo về dự thảo Luật Cạnh Tranh

Liên quan đến Dự thảo Luật Cạnh Tranh năm 2017, theo chủ trương của Đảng và Chinh phủ là bảo đảm tinh công bằng, minh bạch trong quản lý kinh tế và xây dựng môt nhà nước kiến tạo, Công ty Luật TNHH M&D xin có môt số câu hỏi, kiến nghị như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 điều 74 Hiến pháp 2013, UBTVQH có nhiệm vụ“Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hôi giao”; khoản 1 điều 96 Hiến pháp 2013 quy định nhiệm vụ của Chinh phủ là “Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hôi, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hôi, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;” Như vậy để phù hợp với quy định của Hiến pháp nên xem xét giao UBTVQH quy định chi tiết đối với Luật1 mà không phải trách nhiệm của Chính phủ có được không ? Nếu không thì vì sao?

2. Tại Điều 6 của dự thảo có quy định về hành vi bị cấm đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhưng chưa thấy các quy định chế tài đối với cá nhân và tập thể đó trong dự thảo.

3. Có nhất thiết buôc các doanh nghiệp phải “cung cấp đầy đủ, chinh xác và kịp thời các thông tin, tài liệu đang quản lý, nắm giữ theo yêu cầu của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hôi đông xử lý vụ việc cạnh tranh, điều tra viên vụ việc cạnh tranh” hay không ? (Điều 8 Dụ thảo) Hay chỉ nên giới hạn vào các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc?

4. Khoản 1 điều 16 quy định doanh nghiệp có thể được xem xét miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nếu việc miễn trừ này “phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong cùng thời kỳ hoặc nhằm hạ giá thành, có lợi cho người tiêu dùng” có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạnh xin cho và làm sai lệnh hoạt đông cạnh tranh trên thị trường. Dự thảo có thể loại bỏ việc xem xét miễn trừ được không?

Nếu không thì lý do vì sao không?

5. Khoản 2 điều 18 quy định về Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường có phần mâu thuân với khoản 1 điều 18 về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Chúng tôi lấy ví dụ, nếu 02 doanh nghiệp cùng hành đông nhằm gây hạn chế cạnh tranh mà tổng thị phần là 49% thì không bị xem là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Trong khi tác đông của 02 doanh nghiệp này lên 49% thị phần của thị trường lớn hơn nhiều so với 01 doanh nghiệp chiếm 30% thị phần trở lên. Quy định này liệu có mâu thuẫn với điểm c khoản 1 điều 217. Tôi vi phạm quy định về cạnh tranh theo Bô luật Hình sự năm 2015 ?

6. Điều 19 định nghĩa “Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.” Được hiểu như thế nào cho đúng: 1. Trên thị trường đó không có doanh nghiệp nào cung cấp hàng hóa, dịch vụ giống với doanh nghiệp đó; hay 2. Trên thị trường tôn tại doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ giống với doanh nghiệp đó nhưng không có hành vi cạnh tranh với doanh nghiệp đó ?

7. Về các hoạt đông tập trung kinh tế, dự thảo có đề cập đến giá trị giao dịch tập trung kinh tế nhưng chưa có quy định xác định giá trị giao dịch tập trung kinh tế. Mức giá trị giao dịch từ 300 tỷ đông VN là mức của DNVVN (theo dự thảo Luật hỗ trợ DNVVN). Liệu có xem xét lại mức này trên cơ sở đô lớn của thị trường được không? Vì sao?

8. Các tổ chức tin dụng cũng là đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Luật. Vậy khi ngân hàng thực hiện tập trung kinh tế, ngoài việc có phê duyệt của Ngân hàng nhà nước theo luật các tổ chức tin dụng thì có cần phê duyệt của Ủy ban cạnh tranh quốc gia nữa hay không (và ngược lại)? Quyết định của Ủy ban cạnh tranh quốc gia hay ngân hàng nhà nước có giá trị cao hơn?

9. Ủy ban cạnh tranh quốc gia trực thuôc Chinh phủ (cơ quan hành pháp) nhưng có trách nhiệm xử lý các vụ việc cạnh tranh (tư pháp) giữa các doanh nghiệp thuôc mọi thành phần kinh tế thì có bảo đảm tinh khách quan, công bằng hay không khi còn rất nhiều Doanh nghiệp mà Nhà nước tham gia góp vốn chi phối hoặc 100% vốn nhà nước?

10.Nếu môt trong các bên không quyết định khởi kiện Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thì sau đó không có quy định thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hạn chế quyền của doanh nghiệp? Với quy định này, cách đối phó của doanh nghiệp là cứ khởi kiện Quyết định để có đủ quyền tại tòa theo thủ tục chung. Việc này dẫn đến phát sinh thêm 01 cơ quan xét xử, điều tra và thêm 01 công đoạn trong việc xét xử tranh chấp giữa hai chủ thể. Liệu có lãng phi mà không làm tăng hiệu quả quản lý, xét xử hay không? Trong luật hình sự đã giao quyền cho tòa án xét xử các hành vi vi phạm về quy định cạnh tranh. Điều đó có thể hiểu là Thẩm phán tòa án có đủ kiến thức để xét xử các vụ việc về cạnh tranh. Đề nghị xem xét liệu có thể chuyển việc xét xử tranh chấp vụ việc cạnh tranh sang Tòa án giải quyết theo thủ tục tố dụng dân sự được không? Nếu không thì vì sao?

11.Việc áp dụng mức phạt tiền cố định và tỷ lệ 5%-10% doanh thu vi phạm sẽ thiếutinh rănh đe nếu mức lợi ich họ kiếm được cao hơn mức phạt. Do đó đề xuất xem xét mức phạt nên tính trên lợi ich họ thu được từ hành vi vi phạm.


12.Nên sắp xếp phần thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở cùng Chương hoặc 02 chương liên tiếp để việc tham chiếu thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp  

Thành viên đang xem chủ đề này