24/5/2017 19:25
Bài tham luận của Võ Phúc Anh Giảng viên Khoa Luật học – Đại học Bình Dương tại Hội thảo
Căn cứ Thư mời số 88/CNHCM-PC ngày 25/4/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam –CN.Hồ Chí Minh và về việc góp ý dự thảo Luật Cạnh tranh.
Theo đó, tôi có một số góp ý như sau:

Về mặt hình thức, dự thảo cơ bản phù hợp yêu cầu Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015. Về nội dung tôi đặc biệt đánh giá cao việc dự thảo đã gộp Hội đồng cạnh tranh và Cơ quan quản lý cạnh tranh thành một cơ quan duy nhất là Uỷ ban cạnh tranh Quốc gia để thực thi Luật Cạnh tranh.Tuy nhiên, có bổ sung một số điều khoản như sau:

Thứ nhất, đối với Điều 3 dự thảo đề nghị bổ sung thêm từ ngữ cần giải thích:lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; vị trí độc quyền. Cũng tại Điều 3 dự thảo cần bổ sung từ ngữ cần giải thích tại Điều 9 dự thảo “Thị trường sản phẩm liên quan là thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả; Thị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể trong đó có những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực lân cận”nhằm tránh đi sự rời rạc của dự thảo.

Thứ hai, đối với quy định tại khoản 2 Điều 10 dự thảo quy định được quy định chung chung và dễ dẫn đến tùy tiện trong áp dụng “Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào một hoặc một số yếu tố quy định tại khoản 1 Điều này”. Đề nghị sửa lại thành “Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào một yếu tố quy định tại khoản 1 Điều này”.

Thứ ba, đối với khoản 4, Điều 16 dự thảo quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập là “Ép buộc các hiệp hội ngành nghề hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm loại trừ, hạn chế, cản trở các doanh nghiệp khác cạnh tranh trên thị trường”.  Thiết nghĩ đối với hành vi “ép buộc” liên kết đã là không thể chấp nhận và cần thiết nghiêm cấm. Còn việc có nhằm mục đích gì đi nữa là không cần thiết quy định, bởi rất khó trong việc xác định mục đích cũng như tính khả thi trong áp dụng là không

Thứ tư, quy định ngưỡng cao đối với quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 25 và khoản 2 Điều 25 dự thảo đề nghị không nên quy định cụ thể “Giá trị giao dịch tập trung kinh tế từ 300 tỷ” và “Một trong các bên có tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam từ 500 tỷ đồng trở lên” và giao Chính phủ phải rà soát, điều chỉnh. Đề nghị quy định “giá trị”; “tổng doanh thu” theo mức lương cơ bản.

Thứ năm, đối với Chương IV dự thảo quy định về vị trí thống lĩnh và độc quyền bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước, đáp ứng các điều kiện tại Điều 18 và Điều 19 dự thảo. Tuy nhiên, theo tinh thần của Điều 21 dự thảo “Kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích”là chưa phù hợp, thống nhất. Cụ thể chưa có kiểm soát được doanh nghiệp độc quyền, thống lĩnh nhưng thuộc nhóm ngoài nhà nước, và không sản xuất cung ứng sản phầm, dịch vụ công. 

Thứ sáu, Điều 25 Dự thảo quy định trách nhiệm thông báo tập trung kinh tế thuộc về các doanh nghiệp tập trung kinh tế cho Ủy ban cạnh tranh Quốc gia trước khi tiến hành tập trung kinh tế. Tuy nhiên việc tự xác định thị phần của mình trên thị trường liên quan của doanh nghiệp để biết xem mình có thuộc ngưỡng bị cấm hoặc phải thông báo tập trung kinh tế hay không là khó khăn, dự thảo chưa giải quyết triệt để vấn đề này. Một số vấn đề đặt ra là liệu ai sẽ thống kê, xác định thị phần? việc xử lý sai sót trong thống kê như thế nào? 

Thứ bảy, tên Chương VII dự thảo “ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA” đề nghị sữa thành “ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA; HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VU VIỆC CANH TRANH và CƠ QUAN ĐIỀU TRA VU VIỆC CẠNH TRANH” để đảm bảo tên chương bao hàm hết nội dung chương.

Thứ tám,  đối với điều khoản 1, Điều 64 dự thảo quy định Cơ quan tố tụng chỉ bao gồm “Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh” tuy nhiên so với khoản 2 Điều 64 và Điều 66 dự thảo quy định về Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc canh tranh là chưa thống nhất. Đề nghị bổ sung Hội đồng xử lý vụ việc canh tranh và cơ quan tiến hành tố tụng.
Trên đây là toàn bộ góp ý của tôi về Dự thảo Dự thảo Luật cạnh tranh 
Trân trọng!

Thành viên đang xem chủ đề này