19/4/2017 13:52
Ông Trần Việt Khoa, Đại học Kinh tế Tp.HCM phát biểu tại Hội thảo

-                     Nên đổi tên luật từ « Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa » thành «  Luật bảo vệ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa »;

-                     Nên thiết kế luật ngắn gọn: Khoảng 5 Điều, tôi xin gợi ý như sau:

+ Điều 1: Nhà nước cần ban hành chính sách bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp, chú trọng bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Điều 2: Khi ban hành chính sách liên quan đến các doanh nghiệp cần có sự tham gia của VCCI;

+ Điều 3: trong từng giai đoạn, thời kỳ Chính phủ sẽ ban hành danh mục những ngành nghề ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (các doanh nghiệp có quy mô lớn nên tập trung làm những việc lớn);

+ Điều 4: Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Luật này (Lưu ý: Thực hiện chứ không hướng dẫn);

+ Điều 5 : Luật này có hiệu lực từ ngày….

Thành viên đang xem chủ đề này