19/4/2017 13:47
Bà Bùi Thị Dung, Phó Chủ tịch HH Doanh nghiệp An Giang phát biểu tại Hội thảo

-                        Dự thảo Luật sắp lên bàn Quốc hội, chắc chắn sẽ ban hành. Tuy nhiên, qua các ý kiến góp ý của các chuyên gia cho thấy Dự Luật còn nhiều vấn đề;

-                         Điều 29 Dự thảo nên chỉnh sửa theo hướng VCCI là đầu mối mang tầm quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, nên quy định theo hướng nêu rõ vai tró và trách nhiệm của VCCI, có thể là một Chương riêng và có một số Điều luật cho các Hiệp hội doanh nghiệp nói chung.

-                         Hiệp hội chúng tôi cũng là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhưng thực tế các thông tin mang tính định hướng, tập hợp được các ý kiến chung của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội mà chúng tôi có được từ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất mờ nhạt so với VCCI.

Thành viên đang xem chủ đề này