Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Xây dựng. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Xây dựng. Lĩnh vực: Xây dựng.

  • 17/03/2011
  • Đang lấy ý kiến
  • 1193 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình và phụ lục đi kèm

Nội dung

BỘ XÂY DỰNG

Số: /2011/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình


Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ vào Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về Hợp đồng thi công xây dựng công trình khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Hợp đồng thi công xây dựng công trình của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư này.

Điều 3. Hướng dẫn áp dụng Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình

1. Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư này (chi tiết như phụ lục kèm theo) gồm:

Phần I : các căn cứ ký kết hợp đồng

Phần II: các điều khoản và điều kiện hợp đồng (25 Điều)

2. Hướng dẫn áp dụng:

Tuỳ theo loại hợp đồng mà các bên thống nhất áp dụng quy định về giá hợp đồng và hồ sơ thanh toán tương ứng của Mẫu hợp đồng. Trong một hợp đồng có thể áp dụng nhiều loại giá hợp đồng; Mẫu hợp đồng này quy định cho các loại hợp đồng thi công xây dựng (bao gồm cả lắp đặt thiết bị công trình xây dựng).

Đây là Mẫu hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu chính hoặc Tổng thầu; trường hợp bên giao thầu là Tổng thầu hoặc Nhà thầu chính thì bên của Chủ đầu tư trong Mẫu này sẽ là Tổng thầu hoặc Nhà thầu chính, bên nhận thầu sẽ là Nhà thầu phụ.

Một số quy định cụ thể như: mức tạm ứng hợp đồng, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng, mức bảo hành, thời hạn thanh toán, giá trị thanh toán cho các lần thanh toán trong hợp đồng, thời hạn tạm ngừng, thời gian chấm dứt hợp đồng, thời hạn bảo hành công trình,...thì các bên căn cứ quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các quy định của Nhà nước có liên quan để thoả thuận trong hợp đồng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... /2011. Những hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải áp dụng quy định của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TW;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;

- Công báo, Website của Chính phủ;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Sở Quy hoạch kiến trúc các TP Hà Nội, Hồ Chí Minh;

- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;

- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTXD, (Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn SơnĐóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: