Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chính phủ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài chính. Lĩnh vực: Tài chính.

  • 08/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 142 lần

File đính kèm

  • Tải về Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
  • Tải về Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; kết quả khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan
  • Tải về Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
  • Tải về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nội dung

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các nội dung quan trọng như: giá trị pháp lý của chứng từ điện từ; sử dụng chữ ký số; chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; kiểm tra, hủy hiệu lực, tiêu hủy chứng từ điện tử; điều kiện tham gia giao dịch điện tử; sử dụng dịch vụ trung gian trong giao dịch điện tử;…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/8/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: